Az élet értelméről tűnődik Mácz István legújabb könyvében

Mácz István: Miért? - Tűnődések az élet értelmérőlMácz István: Miért? – Tűnődések az élet értelméről című könyve nemrégiben jelent meg. Eszmélésünk idején, nyári esték csillagégboltja alatt, zölden lélegző fák társaságában mélyről bukkannak fel a kérdések: Miért élek? Mi végre vagyok a világon? Mi célja életemnek? Ki vagyok?  Honnan jövök, merre tartok? Miért e néhány évtizednyi földi lét?

Tovább

Isten arca

Szentháromság“Egy Isten sok arca” című könyv nemrég került a kezembe. Istenünk “sok” arcát mutatja be a Biblia alapján. A középkorban Nazianzi Szent Gergely egyik fohászában kérdi Istent, a Mindennevűt, hogyan szólítsa – a Mindenszívűt, hogyan szeresse és végül: “Mindenarcú, hogy tapintsalak?”

Isten, akiben hiszel, annak milyen arca van?
Tovább

Levelek Anyámnak ötven éve és ma

Édesanya, AnyaCsongrád, 1963

Édesanyám,

ha virágokat küldenék, elhervadnának, de szeretetemtől színes gondolataim frissen érkeznek hozzád.

Az Úristen saját szépségéből adott a virágoknak, a messzi csillagoknak, az erdők zöldjének és a felhők bíbor-arany-ezüst játékának…

Erejét adta az anyag ölében nyüzsgő titkos mozgásoknak és az égitestek alig mérhető rohanásának. Bölcsességét a világmindenség terveibe tette, az értelem kutató fényét a férfi fejében gyújtotta meg. Szeretetének jóságát hová helyezte?

Az anyák szívébe… Tiédébe is, Édesanyám!

Fiad

…………….

Amióta Jézusban az Isten emberré lett s ki tudja hányszor mondotta anyjának, Máriának: Anyám – azóta a szent szó szentebb lett: Anyám!

Szívek piros koszorújában él az ember. Szeretetek gyulladnak lángolnak fel és hamvadnak el körülötte. Csak egyetlen szív ég érte a földön s az égben egyaránt: édesanyja szíve.
Ahol szeretet van, ott az Isten jelen van. Így tehát Istent nem lehet a földről száműzni, amíg egyetlen anyai szív dobog s benne a tiszta szeretet.

Ha a szívek a szeretet mécsesei, akkor az anyák szíve örökmécsként ég a családok életében.
A női szív az anyaság bölcsője. Benne ring az emberiség élete s jövője. – Áldott a szíved Anyám, mert benne hármónknak ringattad életét, családunk és nemzetünk jövőjét. Nem éltél hiába, nem éltél csak magadnak.

Ha igaz, hogy az anyák mindig szeretik gyermekeiket, akkor az is valóság, hogy még a tékozló fiúk s lányok lelkében is olthatatlanul marad
szikrányi szeretet irántuk. (Talán ez menti meg őket, hogy embertelenné ne váljanak.)

…..

Cegléd, 2016

Édesanyám,

Most már teljes képtelenség virágot küldeni neked, de gondolataim, érzéseim (miért ne hihetném az egyre titokzatosabb és egyre rejtettebb valóságát megmutató anyagi világmindenségben, sőt az emberiség lassan, de biztosan kibontakozó “szellemi-burkában” [nooszférájába], amely körül öleli, áthatja), miért ne hihetném, mégis csak elér hozzád, amit érzek, gondolok. Teljék benne örömed, mint valamikor egy-egy mezei csokorban, melyet sétáim után vittem haza.

Mennyi éve már, hogy nem vagy közvetlenül köztünk? Beszélnek a dátumok. Akkor írtam, most miért ne írhatnék? Imádkozni imádkozom érted, hozzád. A Biblia tudósai szerint Istenben valamiképpen fennmarad a szeretet és ezért tudtok rólunk. Ezért mit is írjak magunkról? Csak, ami egyértelmű, találkozásunk közeledik. Könnyek nélkül majd én sem tudom itt hagyni szeretteimet, de hiszem, letörli azokat az ölelés, a mosoly, amivel vársz.

Anyám, Neked írtam. Ér annyit, mintha koszorút vinnék sírodra. Azt bárki láthatná. Miért ne olvashatná más levelemet, és szeresse egymást minden anya és gyermek.

Hálával,

Fiad

Húsvéti hitvallás feltámadáskor

Jézus Krisztus feltámadt

Jézus feltámadt

h i s z e m

– Te vagy az én szeretett Fiam, kedvem telik benned
– én pedig, ha felmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok
– bízzatok, én legyőztem a világot
– láttam a sátánt: mint a villám úgy zuhant le az égből
– minden hatalom nekem adatott a mennyben és a földön
– bízzatok! én vagyok, ne féljetek!
– aki bennem hisz, ha meghalt is élni fog
– elmegyek és helyet készítek nektek
– az embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges
– menj hited meggyógyított téged
– amint az Atya feltámasztja a halottakat és életre kelti, úgy a Fiú is életre kelti, akiket akar
– maradjatok meg szeretetemben
– aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt az ég angyalai előtt
– szeretsz engem?
– békesség nektek!
– Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt
– látni fogjátok az Emberfiát a Hatalmas jobbján ülni, és eljön az ég felhőin, –
mondani fogja: Jöjjetek hozzám Atyám áldottai… távozzatok tőlem átkozottak…
– menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek

A kételkedő Tamás apostolnak, miután kezével érintette Jézus sebeit, mondotta volt neki az Úr: “Mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek.” Tamással vallom: “ÉN URAM ÉS ÉN ISTENEM!”

Mácz István

Húsvéti hitvallás nagypénteken

Jézus Krisztus meghalt

Jézus meghalt a kereszten. Nagypéntek.

h i s z e m :

– ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok
– úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte
– halálosan szomorú az én lelkem
– Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?
– kezedbe ajánlom lelkem
– senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért
– irgalmat akarok, nem áldozatot
– szeresd Uradat, Istenedet
– szeressétek egymást és ellenségeiteket
– nem elítélni jöttem a világot, hanem megmenteni
– az Emberfia nem azért jött a világba, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon,
és életét adja váltságul sokakért
– hited megmentett téged
– ember, bocsánatot nyertek bűneid
– legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok irgalmas
– én vagyok a jó Pásztor, azért szeret engem az Atya, mert én életemet adom juhaimért
– senki sem jut az Atyához, csak általam
– aki kér, kap, – aki keres, talál,- aki zörget, annak ajtót nyitnak
– három nap múlva feltámadok

Tanítványaitól kérdi Jézus: “Kinek tartjátok az Emberfiát?” Péterrel válaszolom: “TE VAGY A KRISZTUS, AZ ÉLŐ ISTEN FIA!”

Mácz István

Új év, örök kérdések

Minden ember egyetlen a Mindenségben
Újesztendő. Jövőbe nézünk. Szeretnénk látni, mi történik majd velünk? Ám, homály ködében a holnap is. Nézzünk önmagunkba! Sorsunk, jövőnk javarészt bennünk. Újra és újra tisztázzuk: kik vagyunk? Ki vagyok? E kérdéssel foglalkozom és a kérdésre választ keresők mellé állok. Kérem, gondolkozzanak együtt velem!
Tovább

Beszélgessünk Istennel!

Beszélgessünk Istennel! Karácsonyi gondolatok
Mándy Iván az “ISTEN” című novellájában írja, hogy gyermekkora óta készül vele egy beszélgetésre. Valahol majd leülnek, kávéház asztalához, vagy vasúti váróteremben, vagy sportpálya tribünjén, templomban vagy az utcán összetalálkoznának. Ő és az Isten. Ő semmit nem kérdezne, Isten meg mondja el, amit akar. Veszekedés lenne? Nem történne semmi baj, „mindig csak azzal tudtam veszekedni, akit szerettem.” Az író végül így fejezi be novelláját: „Egy idő után elbúcsúznánk. Ő is megy tovább a maga útján, és én is.”
Lehet készülni, egyáltalán beszélgetni Istennel? A karácsony megadja a választ: igen! Tovább

A legszebb karácsonyi ajándék titka

Egyre közeleg a karácsony. Egyre többet próbáljuk kitalálni, mivel ajándékozzuk szeretteinket? Segítek. Ajándékozzunk szavakat! A szánkból felhangzó szó nem csak hang. A szóban benne van lelkünk és szívünk. Ezért tanácsolom, beszélgessünk: szavainkat ajándékozzuk egymásnak! Ez a legszebb karácsonyi ajándék.
A legszebb karácsonyi ajándék
>>> Tovább

Kőbe zárt várakozás

Advent, eljövetel, várakozásHa van „kőbe zárt fájdalom”, akkor mondhatom, mert érzem, van szellemi-anyagi valómba testesült várakozás… Mozdulatlan lüktetés. Történés nélküli történés. Egyszerűen: várok.

Időtlenség a várakozásban

Időtlen a várakozás (nincs perce, órája, sem napja, sem éve), szüntelen áthatja az embert. A homokórában fogynak a szemek, a szívben állandó a várakozás, mely olyan rózsa, amelynek szirmai le nem hullanak…
Tovább

Öröm és ünnep – beszélgetés Mácz Istvánnal

Mácz István: Öröm és ünnep (könyvborító)Közeledik advent, a várakozás időszaka. Készülünk karácsonyra, a titokra, amelyben Isten emberré lett. Öröm és ünnep című könyvem a mindennapi ember nyelvén közelíti meg a Megtestesülés Titkát. Csodálatot kíván ébreszteni, örömre kíván hangolni és tettekre ösztönözni, mely hármas egység harmóniájában imádat bontakozik ki a lélekben. Jézusra tekintve a Szentháromság mélységei és magasságai fénylenek elmélkedően az olvasó elé.

A megtestesülés ünnepe

Hitünk középponti misztériuma, üdvtörténetének legfontosabb része Isten emberré válása. Ezt a titkot mutatja be mindannyiunk számára a kötet. Misztérium teremt ünnepet. A Megtestesülés Misztériuma tény. Ünnepelni az embernek, az egész embernek kell: szív, ész, akarat. Ha az értelem gondolatot kap, igazság sejlik föl előtte, akkor csodálatra gyullad. A szív ünnepe az érzés: öröm, megilletődöttség, érintettség. Gondolat és érzés tettre serkenti az akaratot. A gondolkozó értelem, az érző szív és a cselekvő akarat harmóniájában megszületik az emberben az ünnep.

Pápai lelkiség és szellemiség

Szent II. János pál pápa 1998-ban, éppen advent első vasárnapján adta közre a 2000. év nagy jubileumát meghirdető bulláját. Ennek első részében így fogalmaz: “Jézus az igazi újdonság, aki az emberiség minden várakozását fölülmúlja. Újdonsága örökre megmarad a történelem egymást követő korszakain át. Ezért Isten Fia megtestesülése és az üdvösség, melyet halálával és föltámadásával megvalósított, az igazi kritérium a történelmi valóság és minden olyan program megítéléséhez, mely azt tűzi ki célul, hogy emberibbé tegye az ember életét.”

Könyvem alapvetően a Szentatya által jegyzett, az Incornationis mysterium címet viselő bullájában kifejezett pápai lelkiséget, szellemiséget törekszik átadni a mindennapok emberének. Hívőhöz, vallás nélküli és kereső emberhez egyaránt szól. Mindenkinek. Egyszerűen és érthetően a Nagy Titokról.

Öröm és ünnep a ceglédi Mária rádióban

2015-ben egy beszélgetéssorozat keretében mesélek eddig megjelent könyveimről a ceglédi Mária rádió hallgatóinak. Öröm és ünnep című könyvem az adventi időszakban, karácsonyhoz közeledve a leginkább aktuális. Beszélgetőtársam most is Szelényi Péter volt. A teljes beszélgetés itt meghallgatható.

« ElõzõKövetkezõ »